تبلیغات
آموزش و روان شناسی کودکان استثنایی

آموزش و روان شناسی کودکان استثنایی

39 مطلب برای آموزش كودكان كم هوش در كلاس درس


معلمان روزانه چیزهایی را تجربه می كنند كه متخصصان هنوز نمی دانند. نسخه ساده و راحتی در ارتباط با كمبود هوش در تدریس ویا در منزل وجود ندارد.
ما در اینجا چند مطلب داریم برای آموزش كودكان كم هوش در كلاس درس ، این پیشنهادهای زیر برای معلمان است در هر سنی. چند تایی ازآن برای جوانترها است دیگر كودكان مسن تر در مطلب واحدی مانند ،ساختار، تربیت و یاری رسانی كه به همه ی ما مربوط میشود.


1. در ابتدا بایستی شما اطمینا ن حاصل بكنید كه آیا واقعا" مشكل كمبود هوشی وجود دارد. با انجام ندادن تكلیف هنوز برای معلم مشخص نشده كه این آیا نشانه بیماری كمبود هوشی است . اما معلم میتواند و بایستی اورا به حرف بیاورد . قبل از اینكه شما اطمینان حاصل بكنید بینید كه آیا آزمایش شنوایی گوش – دید چشم وهمچنین مشكلات پزشكی دیگر انجام شده است. و همچنین شما اطمینان حاصل بكنید كه آیا یك ضریب هوشی ویا سن رفتن به مدرسه موجود می باشد. هیچ ترسی نداشته باشید از سوال كردن تا اینكه به شما اثبات بشود. ای وظیفه والدین است نه معلم كه همه چیز را توضیح بدهد .اما معلم میتواند اثر پشتیبانی داشته باشد.


2. اجازه بدهید كه به شما كمك بكنند.
معلم بودن با دو یا سه كودك با كمبود هوش بطورشدید می تواند خسته كننده باشد. شما اطمینان حاصل كنید زمانی كه شما به مشكل برمی خوریداز طرف مدرسه و والدین وهمینطور روانشناس كودكان ،مدد كاران ،روانشناس مدرسه ،پزشك كودكان مورد كمك قرار می گیرید.دانشگاهی ها زیاد نقش بزرگی زیرا اطلاعی ندارند كه آیا كودك مشخصات كافی كمبود هوشی را دارد. خیلی از این كودكان بخوبی تحت مراقبت قرار گرفتند و شناخت كافی ار كلاس درس شان دارند و بطور اشكار از عقیده و نظر خودشان دفاع می كنند. شما اطمینان حا صل بكنید كه والدین با شما همكاری خواهند كرد ، و همینطور اطمینان حاصل بكنید كه همكاران شما شما را یاری و كمك می كنند.


3. حد و مرز خودتان را نشان بدهید
اصلا"ترسی از خواهش كردن برای كمك نداشته باشید. ازشما بعنوان معلم نمیتوان انتظار داشت كه یك متخصص در كودكان كم هوش باشید . زمانی كه شما یك شخصی را در كنار خود دارید راحت تر هستید.


39 مطلب برای آموزش كودكان كم هوش در كلاس درس


معلمان روزانه چیزهایی را تجربه می كنند كه متخصصان هنوز نمی دانند. نسخه ساده و راحتی در ارتباط با كمبود هوش در تدریس ویا در منزل وجود ندارد.
ما در اینجا چند مطلب داریم برای آموزش كودكان كم هوش در كلاس درس ، این پیشنهادهای زیر برای معلمان است در هر سنی. چند تایی ازآن برای جوانترها است دیگر كودكان مسن تر در مطلب واحدی مانند ،ساختار، تربیت و یاری رسانی كه به همه ی ما مربوط میشود.


1. در ابتدا بایستی شما اطمینا ن حاصل بكنید كه آیا واقعا" مشكل كمبود هوشی وجود دارد. با انجام ندادن تكلیف هنوز برای معلم مشخص نشده كه این آیا نشانه بیماری كمبود هوشی است . اما معلم میتواند و بایستی اورا به حرف بیاورد . قبل از اینكه شما اطمینان حاصل بكنید بینید كه آیا آزمایش شنوایی گوش – دید چشم وهمچنین مشكلات پزشكی دیگر انجام شده است. و همچنین شما اطمینان حاصل بكنید كه آیا یك ضریب هوشی ویا سن رفتن به مدرسه موجود می باشد. هیچ ترسی نداشته باشید از سوال كردن تا اینكه به شما اثبات بشود. ای وظیفه والدین است نه معلم كه همه چیز را توضیح بدهد .اما معلم میتواند اثر پشتیبانی داشته باشد.


2. اجازه بدهید كه به شما كمك بكنند.
معلم بودن با دو یا سه كودك با كمبود هوش بطورشدید می تواند خسته كننده باشد. شما اطمینان حاصل كنید زمانی كه شما به مشكل برمی خوریداز طرف مدرسه و والدین وهمینطور روانشناس كودكان ،مدد كاران ،روانشناس مدرسه ،پزشك كودكان مورد كمك قرار می گیرید.دانشگاهی ها زیاد نقش بزرگی زیرا اطلاعی ندارند كه آیا كودك مشخصات كافی كمبود هوشی را دارد. خیلی از این كودكان بخوبی تحت مراقبت قرار گرفتند و شناخت كافی ار كلاس درس شان دارند و بطور اشكار از عقیده و نظر خودشان دفاع می كنند. شما اطمینان حا صل بكنید كه والدین با شما همكاری خواهند كرد ، و همینطور اطمینان حاصل بكنید كه همكاران شما شما را یاری و كمك می كنند.


3. حد و مرز خودتان را نشان بدهید
اصلا"ترسی از خواهش كردن برای كمك نداشته باشید. ازشما بعنوان معلم نمیتوان انتظار داشت كه یكمتخصص در كودكان كم هوش باشید . زمانی كه شما یك شخصی را در كنار خود دارید راحت تر هستید.


4. از كود ك سوال بكنید چه چیز او را كمك می كند.
این كودكان اغلب خیلی راحت هستند آنها برای شما توضیح می دهند كه از چه راهی بهتر یاد می گیرند.زمانی كه از آنها سوال میشود آنها دستپاچه میشوند بخاطر اینكه اطلاعات داوطلبانه ای بدهند برای آنها وقت بگذارید و بعد سوال بكنید . كه چگونه بهتر یاد می گیرند .در غیر اینصورت بایستی متخصص اظهار نظر بكند. چگونه بهتر یاد می گیرند.


5.شما فراموش نكنید كه كودكان كم هوش به یك دسته بندی احتیاج دارند
آنها به یك محیط اجتماعی عادی نیاز دارند ، برای اینكه حداقل بتوانند به خودشان از دید ظاهری نظم بدهند. برای همین مقصود آنها عمیقا" در این و ضعیت نیستند. برای كودكان كم هوش یك فهرست تهیه بكنید خیلی كمك رسان خواهد بود. زمانی كه آنها دیگرنمی دانند میتوانند به فهرست ویا تخته مراجع بكنند. آنها احتیاج به كمك دارند تا بتوانند به خاطر بیاورند reminders آنها احتیاج به دیدگاه وسیع دارند،
Previews ، آنها احتیاج به تكرار دارند ، آنها نیاز به آموزش دارند، آنها نیاز به حد و مرز دارند، آنها نیاز به دسته بندی دارند.


6. قسمت هیجانی آموختن را فراموش نكنید
این كودكان احتیاج دارند دركنار تدریس شادی داشته باشند ، موقعیت پیشرفتی بجای مایوس بودن ، تشویق بجای یكنواختی یا ترس. احساسات كه به مرحله یادگیری تعلق دارد. هوشیاری را هدیه بدهیم.


7.تدارك دیدن قواعد
بطور بد خط ننویسید و نوشته ها را خوانا و بطوریكه قابل دیدن باشد بنوسید. ( تخته سیاه). كودكان آرام و مطمئن میشوند وقتی كه بدانند كه چه چیز در انتظار آنها خواهد بود.


8. دستور عمل را تكرار بكنید
دستور عمل را یادداشت بكنید . دستور عمل را تلفظ بكنید دستور عمل را تكرار بكنید كودكان كم هوش بایستی بیشتر از دیگران بشنوند.


9. تماس چشمی مستقیم داشته باشید
شما می توانید یك كودك كم هوش را با تماس چشمی از انجام دادن كاری برگردانید . اغلب اوقات این كار را انجام بدهید یك نگاه زود گذر كودك را در مقابل افكار پوچ محفوظ می كند. یا اجازه دادن برای سوال كردن . ویا وجود نامشهود را به راحتی تائید كنند.


10.كودك كم هوش را در نزدیكی میز تحریرخودتان بنشانید ویا در جایی كه شما در آنجا بیشتر هستید . بدین طریق می توانید آنها را از بی هدفی اجتناب كنید. چیزی كه این كودكان را رنج می دهد.


11. سعی كنید ، به كودكانتان برای برقرای برنامه كاریشان بعداز مدرسه كمك كنید به این طریق از بی توجهی كودك كم هوش جلوگیری می كنید.


12. دست بكشید ویا محدود بكنید اغلب تكرار كردن آزمایش زمانی را چنین تستی در تعلیم و تربیت ارزشی ندارد. چونكه كودكان كم هوش به آن اندازه نیستند كه بتوانند اثبات بكنند.


13. به كودكان اجازه بدهید یك راه چاره ایی پیدا بكنند كه برای مدت كوتاهی جازه داشته باشند كه بتوانند از طریق راهی كه پیدا كردند كلاس درس را ترك بكنند. و زمانی كه در ابتدا به قواعد كلاس وارد شوند ناپدید ویا اشتباه نمی كنند بلكه در شروع به ادواد مهم كار توجه و خودشان با روش آموختن تطبیق می دهند.


14. توجه به كیفیت تمرین خانه داشته باشید نه به كمیت آن . كودكان كم هوش نیاز به محیط كم دارند بایستی آن را قبول بكنیم كه آنها یك ضریب هوشی محدودی دارند آنها در همان زمان یادمی گیرند بدون اینكه از مقدار آن خسته بشوند .


15. كاركردن در كنار صفحه ی تلویزیون دراین مرحله یادگیری، كودك كم هوش بطور پایدار و نامحدود از Feedback بهره مند می شود. واین بر روی ذهن شان می ماند. و تجربه كسب می كنند كه چه چیزی را از آنها انتظار دارند و آیا به هدفشان میرسند و بایستی برایشان خیلی دلگرم كننده باشد.


16.تمرینات بسیار گسترده را به تمرینهای كوچك در بیا ورید این روش درسی برای كودكان كم هوش نتیجه بسیارخوبی داده است زیرا تمرینات گسترده برای آنها خسته كننده است ، و آنها فورا" اظهار احساس می كنند كه " من دیگر بیش از این نمی توانم " آنها وحشت می كنند و خودشان را كنار میكشند.


17.لطفا" به هیجان زیاد آنها توجه داشته باشید كودكان كم هوش متوانند به جوش بیایند مانند یك كتری آب برروی آتش. شما بایستی فورا" در وضعیتی باشید كه از این حرارت بتوانید جلو گیری كنید . ویا حد اگثرراه دیگری برای جلوگیری از هرج و مرج در تدریس انتخاب بكنند.

18. حافظه اغلب یك مشكل برای كودكان كم هوش است به آنها فن های كوچك یاد بدهید برای مثال مانند آمیختن فعال كردن حافظه فرقی نمی كند كه كدام فن كوچك را شما پیدا بكنید. حالا می خواهد عبارات ، قافیه ها ، اسم فامیل ویا شبهه آن باشد. آنها میتواند كمك بزرگی برای حافظه باشد .


19. یك مطلبی را عنوان بكنید قبل ازا ینكه راجع آن صحبت بكنید راجع به آن توضیح بدهید و سپس دوباره تكرار بكنید اگر شما در هنگام صحبت كردن هم زمان بنویسید این خیای كمك رسان خواهد بود. كودكان بهتر از طریق دیدن متوجه میشوند تا شنیدن. این روش كاری به آنها كمك می كند سیستم فكریشان نظم پیدا كند.


20. روش آموزش را آسانتر بگیرید از وسایل كاری معقولانه استفاده كنید . از تخته تدریس استفاده بكنید. هرچه حركات لفظی ساده تر باشد احتمال زیادی است كه بتوانید به آنها بفهمانید. از صداهای رنگی انتخاب بكنید این طریق آموزش كمك به نگهه داشتن تمرگزهواس آنها میشود.


21.انتظارتان را روشن و واضح بكنید


22. با هم سازش كردن را شما تمرین بكنید


23. انگیزه كمك میكند به كودكان كم هوش سبك بازی را یاد بگیرند


24. اگر نیاز بود تما م گروه را ازهم جدا بكنید – اگردیدید كه آنها از نظر اجتماعی باهم سازگاری ندارند میتوانید آنان را به چند ویا گروه سه نفری تقسیم بكنبد.زیرا بایستی آنها نظم و ترتیب را بیشتر مورد امتحان قراربدهند


25. شما به هم پیوستگی منطقی داشته باشید ، چنین كودكانی بایستی این احساس را بكنند كه برای آنها زحمت كشیده میشود و آنها را می خواهند مشاركت بدهند. این علاقه به آنها باعث مشغول شدن انگیزه آنها می شود.جلوگیری از همكاری نكردن می كند .


26. تا جایی كه امكان دارد مسئولیت از كودكان را نگیرید


27. شما كودكان را با منزل –مدرسه – در دفترچه یاداشت شان یاد بد هید. و از صحبتها و معاشرتهای بحران آمیز اجتناب بكنید . این دفترچه یادداشت میتواند بعنوان Feedback برای كودكان كم هوش یك كمك باشد.


28. سعی كنید گزارش های موفق آمیز را روزانه یاداشت بكندد .


29. شما به كودكان جرات بدهید كه مراقب خودشان باشند یك تعویض كوتاه در آخر ساعت می توان این اثر این حمایت را داشته باشد.


30. كودكان كم هوش را برای تغییر برنامه آماده بكنید چون بالاخره آنها بایستی بدانند كه بعدا\" چه اتفاقی خواهد افتاد . كه بتوانند باطنی خودشان را آماده بكنند .یك تغییر ناگهانی و غیره منتظره می تواند آنها را بیش از اندازه به هیجان بیاورد.


31. تمجید كردن ، نوازش كردن، بی رسمیت شناختن ، تشویق كردن را بایستی قوی بكنید.


32. به كودكان با سن بالا را اجازه بدهید كه سوالات خودشان را یاداشت بكنند. از این طریق آنها فراموش نمی كنند و پشت سر هم سوال نمی كنند. آنها فقط چیزی كه گفته می شود را یاداشت نمی كنند بلكه اساسا" افكارشان را درمورد مطلب . به این صورت به آنها كمك می كند كه بهتربشنوند.


33. دست نویسی برای این خیلی از این كودكان كمی مشكل است از وسایل های پیشرفته را جانشین آن بكنید. برای مثال keyboard را بكار ببرید و سوالات شفایی بكنید.


34. شما مانند یك رهبر اركسترعمل بكنید ، برای هوشیاری كودكان قبل از شروع به درس دادن وسایل كمكی متفاوت برای تدریس را نشان بدهید ( تخته سیاه، فهرست ، عكسها).اگر كه می خواهید بكار ببرید.


35. اگر امكان داشت در هر رشته ایی یك همكلاسی را در كنار هم بگذارید و شماره تلفن را فراموش نكنید.


36. به كودكان كم هوش این جرات را بدهید كه با صدای بلند قراعت بكنند هر بار كه در تدریس امكان دارد. اجازه بدهید كه كودكان كم هوش دوباره توضیح بدهند اینطوری كمك به توانایی شان می كند كه بر سر یك مطلب بمانند.


37. تكرار ، تكرار ، تكرار .


38. به حركت نگهدارید یكی از بهترین معلجه برای كودكان كم هوش است حالا چه كودكان و چه بزرگسالان حركت بدنی یك تمرین نشاد آفرین برای آنها است. این تمرینات كمك می كند كه انژی اضافه را گاهش بدهند و دقت بیشتری داشته باشند به بعضی از هورمونها نظم می دهد . و همچنین بر روی سلسله اعصاب خیلی اثر می گذارد و شادی آفرین است.

39. كودكان سن بالا باید خودشان را با آمدن اضطراب آماده بكنند هرچه بیشتر آمادگی برای مطلب داشته باشند ، می توانند در مورد مواد جدید بیشتر آرمایش بكنند.


شما به این به اندیشید كه در هر صدای ناهنجار یك آهنگ شیرینی نهفته است ، یك سنفونی كه هنوز بایستی نوشته شود!

 
طبقه بندی: کودکان دیر آموز و عقب مانده ذهنی،
[ چهارشنبه 4 شهریور 1388 ] [ 07:03 ق.ظ ] [ حمیدرضا شهرستانی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

خواهشمند است مطالب ،مقالات تحقیقات و ... خود را در خصوص روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی را در قالبword2003 به نشانیhsh.1357@yahoo.com ارسال تا با نام خود در وبلاگ قرار گیرد.
با تشكر
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

.قالب میهن بلاگ

download

قالب بلاگفا

قالب بلاگ اسکای

قالب پرشین بلاگ

اخلاق اسلامی

قالب وبلاگ