تبلیغات
آموزش و روان شناسی کودکان استثنایی

آموزش و روان شناسی کودکان استثنایی

کودکان با آسیب دیدگی ذهنی(قسمت دوم)

 

ج – سندرم تریپل  x

   این  بیماران  بر عکس  سندرم  ترنر حالت  تریزومی  یا  3 کروموزوم جنسی  x  دارند و بعبارتی دارای 47 کروموزوم هستند .

   علائم : درجاتی از عقب ماندگی ذهنی – میزان خون قاعدگی کم – فوق زن بودن و داشتن خصایص زنانگی بیشتر

اختلالات ساختمانی کروموزومها

گاهی  ممکن  است   در  اثر  عواملی   مانند  برخی ازویروسها،پرتوتابی یا بعضی ازداروها،کروموزومی شکسته  شده  و اختلال  درساختمان  کروموزومی به وجود آید

در برخی  از موارد ،قطعه شکسته شده کروموزومی ازبین می رود مانند سندرم فریاد  گربه  که  درنتیجه کمبودنسبی قطعه ای از یکی ازکروموزومهای  4یا5  ایجاد می شود .

این افراد دارای اختلال در دستگاه  صوتی وحنجره هستند

علائم :

جمجمه کوچک،عقب ماندگی ذهنی،چشمان مورب  با  فاصله زیاد ازیکدیگر، گوشهای پایین افتاده ،نقایص قلبی مادرزادی ،آرواره کوچک و عقب رانده شده است .

انواع اختلالات متابولیسمی ژنتیکی :

1- بیماری فنیل کتونوریا :

   بدن کودک در اثر بی نظمی ژنی نمی تواند  آنزیم لازم به منظور جذب فنیل آلانین که یک اسید آمینه در  پروتئین  است  را  بسازد و لذا در اثر اجتماع فنیل آلانین  در خون  منجر به  عقب ماندگی ذهنی می شود .

تشخیص این بیماری ازطریق وجوداسیدپیروویک درادراراین بیماران است .

2- بیماری گالاکتوزمیا :

  علت  این  بیماری  که  منشاء   ژنتیکی  دارد نوزاد نمی تواند گالاکتوز یعنی قندی که در شیر است  را  به  علت  کمبود آنزیم لازم  جذب کند و کودک را مبتلا به عقب ماندگی ذهنی می کند.

اگراین بیماری زود تشخیص داده شود و برنامه رژیم  غذایی  تنظیم  شود ، می توان ازضا یعه مغزی جلوگیری کرد .

ب- اختلالات محیط رحم مادر

اختلالات    محیط   رحم   مادر ، موجبات ناهنجاریهای مادرزادی یا نقایص آشکار در ساختمان بدن رافراهم می سازد که معمولا“  با به دنیا آمدن نوزاد قابل مشاهده است .

برخی از این اختلالات بشرح زیر است :

عوامل عفونی و ویروسی

الف – ویروس سرخجه : مادران بارداری که در دوران  سه ماهه اول  بارداری به سرخجه مبتلا گردند ،ممکنست نوزادانی باناهنجاریهای مادرزادی به دنیا آورند

این بیماری موجب ناهنجاریهای چشمی،اشکال در گوش  داخلی ، اختلال  در قلب  ودربرخی موارددرلایه مینای دندان می شود.

در بعضی موارد سبب ناهنجاریهای مغزوعقب ماندگی ذهنی می شود .

85 درصد  زنان نسبت  به این بیماری مصون هستند و نیز این  ویروس ازطریق جفت ،داخل  بدن جنین می شود .

اخیرا“ واکسنهای  موثر ومطمئنی  بر علیه این بیماری تهیه شده که باید سه ماه قبل ازبارداری تزریق شود .

ب- ویروس تب خال ساده :

معمولا“ انتقال  این عفونت در نزدیکی زمان زایمان انجام می گیرد وبا علائمی مانند میکروسفالی،میکروفتالمی،بزرگی کبدوطحال وعقب ماندگی ذهنی مشخص می شود .

ج- ویروس سایتومگال :

این ویروس باعث ناهنجاری و عفونت های جنینی مزمن  که  پس ازتولد باقی می ماند ، می گردد . علائم اصلی این عفونت ،میکروسفالی، آهکی شدن مغز ،نابینایی ،بزرگی کبدوطحال می باشد .

د- توکسوپلاسموز:

عفونتهای دوران بارداری  ناشی  ازاین انگل،ایجاد ناهنجاریهای مادرزادی مانند آهکی شدن  مغز ، هیدروسفالی ،  عقب ماندگی  ذهنی   و   در  برخی    مواقع ،میکروفتالمی و سایر  نواقص   چشمی می کند .

ه- سیفلیس :

این  بیماری  می تواند سبب ناشنوایی مادرزادی  وعقب ماندگی ذهنی درفرزندان می شود ونیزدر بسیاری ازاعضای بدن مانند ریه و کبد ضایعات این  بیماری  به   صورت   فیبروز  منتشر شده مشخص می گردد.

 و- سایر عفونتهای  ویروسی و  ازدیاد  درجه حرارت(هیپرترمی)

2- پرتوتابی

بیماریهایی مانند میکروسفالی ونقایص جمجمه،  اسپینابی فیدا ، نابینایی ، کام شکری  و نقایص سایر اندامها ممکن است  در نتیجه  درمان زن بارداربا مقدارزیادی اشعه ایکس یا  درمعرض اشعه ایکس بودن اوبوجود آید.

ماهیت ناهنجاریها بستگی به مقداراشعه ومرحله تکامل  جنینی که  اشعه  به آن تابیده  شده است دارد.

3- عوامل شیمیایی

نقش  عوامل  شیمیایی ، به  ویژه داروها  در ایجاد ناهنجاریها در انسان رابسیارمشکل می توان اندازه گیری و تعیین کرد .

داروهای ضدجنون وضداضطراب است.این داروها که به عنوان آرام بخشهای اصلی و فرعی دردرمان بیماری های روانی به کار می روند مانند فنوتیازین     ولیتیوم ،کلرودیازپوکسید ودیازپام به عنوان داروهای به وجود آورنده ناهنجاریها ی مادرزادی مورد شک  و تردید هستند .

کودکان با آسیب دیدگی ذهنی(قسمت دوم)

 

ج – سندرم تریپل  x

   این  بیماران  بر عکس  سندرم  ترنر حالت  تریزومی  یا  3 کروموزوم جنسی  x  دارند و بعبارتی دارای 47 کروموزوم هستند .

   علائم : درجاتی از عقب ماندگی ذهنی – میزان خون قاعدگی کم – فوق زن بودن و داشتن خصایص زنانگی بیشتر

اختلالات ساختمانی کروموزومها

گاهی  ممکن  است   در  اثر  عواملی   مانند  برخی ازویروسها،پرتوتابی یا بعضی ازداروها،کروموزومی شکسته  شده  و اختلال  درساختمان  کروموزومی به وجود آید

در برخی  از موارد ،قطعه شکسته شده کروموزومی ازبین می رود مانند سندرم فریاد  گربه  که  درنتیجه کمبودنسبی قطعه ای از یکی ازکروموزومهای  4یا5  ایجاد می شود .

این افراد دارای اختلال در دستگاه  صوتی وحنجره هستند

علائم :

جمجمه کوچک،عقب ماندگی ذهنی،چشمان مورب  با  فاصله زیاد ازیکدیگر، گوشهای پایین افتاده ،نقایص قلبی مادرزادی ،آرواره کوچک و عقب رانده شده است .

انواع اختلالات متابولیسمی ژنتیکی :

1- بیماری فنیل کتونوریا :

   بدن کودک در اثر بی نظمی ژنی نمی تواند  آنزیم لازم به منظور جذب فنیل آلانین که یک اسید آمینه در  پروتئین  است  را  بسازد و لذا در اثر اجتماع فنیل آلانین  در خون  منجر به  عقب ماندگی ذهنی می شود .

تشخیص این بیماری ازطریق وجوداسیدپیروویک درادراراین بیماران است .

2- بیماری گالاکتوزمیا :

  علت  این  بیماری  که  منشاء   ژنتیکی  دارد نوزاد نمی تواند گالاکتوز یعنی قندی که در شیر است  را  به  علت  کمبود آنزیم لازم  جذب کند و کودک را مبتلا به عقب ماندگی ذهنی می کند.

اگراین بیماری زود تشخیص داده شود و برنامه رژیم  غذایی  تنظیم  شود ، می توان ازضا یعه مغزی جلوگیری کرد .

ب- اختلالات محیط رحم مادر

اختلالات    محیط   رحم   مادر ، موجبات ناهنجاریهای مادرزادی یا نقایص آشکار در ساختمان بدن رافراهم می سازد که معمولا“  با به دنیا آمدن نوزاد قابل مشاهده است .

برخی از این اختلالات بشرح زیر است :

عوامل عفونی و ویروسی

الف – ویروس سرخجه : مادران بارداری که در دوران  سه ماهه اول  بارداری به سرخجه مبتلا گردند ،ممکنست نوزادانی باناهنجاریهای مادرزادی به دنیا آورند

این بیماری موجب ناهنجاریهای چشمی،اشکال در گوش  داخلی ، اختلال  در قلب  ودربرخی موارددرلایه مینای دندان می شود.

در بعضی موارد سبب ناهنجاریهای مغزوعقب ماندگی ذهنی می شود .

85 درصد  زنان نسبت  به این بیماری مصون هستند و نیز این  ویروس ازطریق جفت ،داخل  بدن جنین می شود .

اخیرا“ واکسنهای  موثر ومطمئنی  بر علیه این بیماری تهیه شده که باید سه ماه قبل ازبارداری تزریق شود .

ب- ویروس تب خال ساده :

معمولا“ انتقال  این عفونت در نزدیکی زمان زایمان انجام می گیرد وبا علائمی مانند میکروسفالی،میکروفتالمی،بزرگی کبدوطحال وعقب ماندگی ذهنی مشخص می شود .

ج- ویروس سایتومگال :

این ویروس باعث ناهنجاری و عفونت های جنینی مزمن  که  پس ازتولد باقی می ماند ، می گردد . علائم اصلی این عفونت ،میکروسفالی، آهکی شدن مغز ،نابینایی ،بزرگی کبدوطحال می باشد .

د- توکسوپلاسموز:

عفونتهای دوران بارداری  ناشی  ازاین انگل،ایجاد ناهنجاریهای مادرزادی مانند آهکی شدن  مغز ، هیدروسفالی ،  عقب ماندگی  ذهنی   و   در  برخی    مواقع ،میکروفتالمی و سایر  نواقص   چشمی می کند .

ه- سیفلیس :

این  بیماری  می تواند سبب ناشنوایی مادرزادی  وعقب ماندگی ذهنی درفرزندان می شود ونیزدر بسیاری ازاعضای بدن مانند ریه و کبد ضایعات این  بیماری  به   صورت   فیبروز  منتشر شده مشخص می گردد.

 و- سایر عفونتهای  ویروسی و  ازدیاد  درجه حرارت(هیپرترمی)

2- پرتوتابی

بیماریهایی مانند میکروسفالی ونقایص جمجمه،  اسپینابی فیدا ، نابینایی ، کام شکری  و نقایص سایر اندامها ممکن است  در نتیجه  درمان زن بارداربا مقدارزیادی اشعه ایکس یا  درمعرض اشعه ایکس بودن اوبوجود آید.

ماهیت ناهنجاریها بستگی به مقداراشعه ومرحله تکامل  جنینی که  اشعه  به آن تابیده  شده است دارد.

3- عوامل شیمیایی

نقش  عوامل  شیمیایی ، به  ویژه داروها  در ایجاد ناهنجاریها در انسان رابسیارمشکل می توان اندازه گیری و تعیین کرد .

داروهای ضدجنون وضداضطراب است.این داروها که به عنوان آرام بخشهای اصلی و فرعی دردرمان بیماری های روانی به کار می روند مانند فنوتیازین     ولیتیوم ،کلرودیازپوکسید ودیازپام به عنوان داروهای به وجود آورنده ناهنجاریها ی مادرزادی مورد شک  و تردید هستند .

4- اختلالات مربوط به سوخت و سازبدن مادر

اختلال درسوخت و ساز بدن مادرازجمله دیابت یا  مرض قند  مادر موجب شیوع درصد بالایی ازمرده زایی ، مرگ  زودرس  نوزادان ،چاقی و بزرگی غیر طبیعی نوزادان می شود .

همچنین  اختلالات  قلبی ، استخوانی  و دستگاه عصبی مرکزی ناشی ازاین ناهنجاری ها است .

5- تغذیه نادرست و ناکافی

کمبود ید مادر که منجربه بیماری کرتینیسم و درنتیجه عقب ماندگی ذهنی درکودک می شود .

هنگامی  که تراوش  غده تیروئید پیش از بلوغ کاهش یابد ، رشد  طولی استخوان ها  متوقف می شود ، اما استخوانها ازلحاظ عرضی رشد پیدا می کنند و کودک به نوعی چاقی غیرعادی دچار می شود .

سایر علائم  بالینی لبهای کلفت ، زبان برآمده،موهای زبر،پوست خشک و خشن و شکم برآمده است .

6- اختلالات هورمونی

فعالیت نامنظم ،بیش ازاندازه یا کمترازحد غدد داخلی می تواند اختلالات  هورمونی  و در نتیجه  دشواری دررشد جسمی- روانی جنین بوجود آورد .

ترشح  بیش  از حد  هورمون  رشد غده  هیپوفیز در سال های رشد کودک  پدیده  غول  پیکری  را  ایجاد می کند و افزایش آن درپایان دوران رشد،آکرومگالی را سبب می شود .

7- ناسازگاری های خونی

بر سطح خارجی گلبول های قرمزانسان ها دو نوع  آنتی ژن  به نامهای  A وB وجود دارد  که بعضی  از افراد آنتی ژن  نوع A و برخی نوع  Bوعده ای هردو ژن A وB و تعدادی  هیچ یک  از آنها را ندارند که با گروه خونی O مشخص می شوند .

کسانی که آنتی ژنAدارنددرپلاسمای خون  آنان  آنتی کر  Bو عده ای که آنتی ژن B دارند آنتی کرAوآنان که آنتی ژن  ABدارند هیچیک  از آنتی کرها را ندارند و عده ای که هیچیک ازآنتی ژنها راندارند هردوآنتی کرها رادارند .

حال اگر گروه خونی مادر Aو جنینB    باشد چون خون جنین آنتی کرAوخون مادر آنتی کر Bدارد آنتی کرBدرمقابل آنتی ژن B رسوب  می دهد و موجبات لخته شدن خون مادر را فراهم می آورد واگرمیزان آن زیاد باشد ممکنست باعث مرگ مادر و جنین شود .

علاوه بر عامل های یاد شده ، در خون پروتیین های دیگری از جمله آنتی ژنی بنام عامل  RHوجود دارد که درشرایط خاص سبب لخته شدن  و رسوب کردن گلبول های قرمزمی شود .

این عامل ازطریق وراثت به فرزندان منتقل می شود

خون 85درصد افراد دارای عامل  RH+و15درصد   فاقد این عامل هستند که آنان را RH_ می نامند .

عدم  تجانس  بین  عامل   RHمادر وجنین اهمیت بسیار دارد به ویژه هنگامی که مادر RH_  و جنین  RH+  باشد  و به طریقی گویچه های سرخ جنینی در خون مادر نفوذ کند  که  سبب  ایجاد  واکنش  پادتن درخون مادرمی شود  که برعلیه جنین به طرف وی برمی گردد و سبب شکسته شدن گلبول های سرخ جنین می شود .

یرقان حاصله از ناسازگاریهای خون مادروجنین اگربه موقع به آن توجه نشود ،ممکن است سبب عقب ماندگی ذهنی ،فلج مغزی،حرکات کره ای فرم ،اختلالات انقباضی واختلالات گویایی شود

با تجویزپزشک 48 ساعت پس ازتولد نوزاد به مادران RH_ آمپول های ”گاماگلوبولین“ برای جلوگیری ازساخته شدن آنتی کروبرای کم خطر کردن حاملگی های بعدی تزریق می شود .

8- اعتیاد

اعتیاد والدین بویژه مادردردوران بارداری به مواد مخدر، الکل و  دخانیات ، تاثیرات نامطلوبی برجنین می گذارد .

بین مصرف مواد  مخدر و ناهنجاری های دستگاه عصبی مرکزی ونیزناهنجاری های اندامها ارتباط وجود دارد .

9- هیجان و اضطراب

هیجانات شدید و ناگهانی مادریااضطراب مداوم مادر دردوران  بارداری  ممکنست  رشد جنین رامختل سازد .

علاوه بر عوامل یاد شده ، انجام دادن  کارهای سنگین وصدمات ناشی ازتصادفها و ضربه ها هنگام  بارداری  گاهی  به  ناقص  شدن جنین می انجامد

2- عوامل مربوط به لحظه تولد

اکثر مشکلات  مربوط به لحظه تولد ،نتیجه اختلالاتی  است  که  درماه های اولیه رشد جنین   بوجود   می آیند  و  این   اشکالات تنها درهنگام تولد متظاهر می شود .

ممکنست در لحظه تولد حوادثی پیش آید که سلامت نوزاد را به خطر اندازد

3- عوامل مربوط به بعد ازتولد

الف – مسائل بهداشتی

بی توجهی به بیماریهای مختلف کودک ومادرباردار    در رشد جنین اختلال  بوجود می آورد همچنین پس ازتولد مادران تهیدست گاه به علت فقروعدم  آگاهی کافی حتی کودکان خود را برای تزریق واکسن های لازم نزد پزشک نمی برند و به همین  سبب  در این کودکان بیماری های ویروسی و عفونی زیادتر دیده می شود .

ب- مسائل مربوط به سوءتغذیه

تغذیه  ناکافی  و ناسالم  باعث می شود که مواد غذایی لازم به بدن کودک نرسند و از این لحاظ رشد جسمی و ذهنی کودک دچار اختلال گردد .

نتایج تحقیقات دکتر بلانتون بیانگر این است که افزایش  اختلالات  یادگیری دردانش آموزان با کمبودموادغذایی رابطه مستقیم دارد .

ج – سوانح

حوادث  غیر مترقبه  گاهی  باعث ناقص شدن دانش آموز می شود . یک تصادف شدید با اتومبیل یا پرت شدن ازبلندی ، ممکنست  موجب ضربه های  مغزی شود وبرای همیشه دانش آموزرابا مشکلاتی  مواجه سازد .

صدمه هاوآسیب های مغزی  می تواند  موجب عدم هماهنگی عضلات و نیز احتمالا“ کم هوشی شوند .

د – کمبود محرک های محیطی و امکانات فرهنگی

برای رشدطبیعی قوای ذهنی کودک وجودمحرکهای محیطی لازم و ضروری است .

علاوه  بر این  برای  رشد هر یک   از  استعدادها   و توانایی های فردی موقع و زمان  یادگیری ، نقش مهمی را ایفا می کند .

بنابر این هر دو عامل  یعنی عامل  زیستی و عامل محیطی برای رشد هوش و خصوصیات انسانی هر فرد بسیارمهم و اساسی است .

ه- مسائل عاطفی

رابطه  گرم و صمیمی  بین مادروفرزند  برای رشد عاطفی و شخصیت کودک بی اندازه حائز اهمیت است .

تحقیق  منو نشان  می دهد  که   علت  بسیاری ازناسازگاری های اجتماعی کودکان را باید در  نارسایی رابطه عاطفی کودک با مادریا جانشین اوجستجوکرد .

و – مسائل اجتماعی

مهمترین  عوامل اجتماعی که افراد جامعه  را تحت تاثیرقرارمی دهند عبارتند از :

1- نابرابریهای اجتماعی

اختلاف شدید طبقاتی، تبعیض وبی عدالتی های اجتماعی ،اقتصادی وآموزشی وروش ناصحیح تقسیم ثروت و کار ،موجب بدبینی،بی اعتمادی وسرخوردگی افرادجامعه می شود .

2- تسلط اقلیت براکثریت

افراد اقلیت  سعی دارند  تا  نقش های  مهم اجتماعی واقتصادی رابه عده ای خاص که تایید کننده  سیاست  و  روش  آنان   هستند ،بسپارندوازاین رواکثریت مردم درکارهای کم اهمیت وپایین وکم درآمد مشغول میشوند

3- تسلط نژادی

تسلط  نژادی  معمولا“  با  فشار سرنیزه  وزور تحمیل  شده و درزمانی که  فشا ر و زور کاری ازپیش نبرده است باسلاح ”علم“به جنگ آن رفته اند .

4- پیشرفت سریع تکنولوژی

در کنار تاثیرات مثبت تکنولوژی درزندگی بشر ،نمی توان تاثیرات منفی آن رانادیده گرفت .

5- جنگ و بحرانهای اقتصادی

جنگ ، نظام اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه را دگرگون می سازد و آثاری مانند افزایش  جرم  و جنایت ،  فقر و گرسنگی،  اعتیاد ، سرگردانی وبالاخره اختلال جسمی و روحی بجا می گذارد .

6- بیکاری

این مشکل مهم اجتماعی زمینه رابرای انحرافات مختلف ازقبیل دزدیها،انحرافات جنسی ،  جنایات واعتیاد هموار می سازد .

7- بی ایمانی وبی اعتقادی

یکی ازجلوه های  منفی دنیای به اصطلاح مدرن ،ازدست رفتن اعتقاد وایمان توحیدی  افراد است      که این امرزندگی بشررابه خطرانداخته و درحال   ازهم گسیختن هسته اصلی ارزشهای انسانی است .

4- عوامل ناشناخته

آن دسته  از دانش آموزان  استثنایی که برای استثنایی بودن آنها نمی توان دلیل معین و مشخص ذکر کرد در این  رده قرارمی گیرند،یعنی استثنایی بودن آنان به عوامل ناشناخته مربوط است .

ویژگیهای رشدی کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر

1- وضعیت جسمانی وتواناییهای حرکتی

چنین کودکانی در زمینه های فوق نمرات پایین تری نسبت به همسالان عادی خود کسب می کنند.

هرچندازنظرقدو وزن  اکثرکودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر مشابه کودکان  عادی هستند  اما با این حال  در کل از وضعیت جسمانی و حرکتی ضعیف تری  نسبت  به همسالان عادی خویش برخوردارند.

2- حافظه وتوجه

این  کودکان  درعناصرتشکیل دهنده رشدذهنی مانند  حافظه  و توجه  نیز پایین تراز کودکان عادی  عمل  می کنند.

ناتوانی  آنان در توجه و ناتوانی در انتقال اطلاعات ازحافظه  کوتاه مدت  به بلند مدت ازاهمیت بیشتری برخورداراست .

یکی از عناصرمهم درحافظه ،توانایی درتوجه کردن وبرسرتکلیف ماندن است

این کودکان به جای تمرکزبرتکلیف ،قسمت اعظم وقت خود  را با بلند شدن  از صندلی و تعامل با سایرهمکلاسان هدرمی دهند.

این عنصربی توجهی  ممکن است  آبشخور  شکست درتکا لیف درسی باشدکه خودباعث دلسردی  ودر نتیجه بی  رغبتی به این نوع تکالیف می شود .

3- فراگیری وکاربرد زبان

یکی ازعلائم بارزعقب ماندگی ذهنی کودکان تاخیردررشد زبان است .

کرامرنتایج مطالعات خود را بدین شرح عنوان می کند

1- این کودکان مراحل رشد زبانی را کندترطی می کنند.

2- کودکان مرزی  ازنظررشد زبانی بهترازکودکان عقب مانده ذهنی هستند

3- تواناییهای شناختی ضعیف مانند فراخنای حافظه کوتاه مدت محدود ،ممکن است مسئول تاخیردرتواناییهای زبانی   این کودکان باشد.

4- ویژگیهای شخصی واجتماعی

مشکلات  این کودکان  دراین زمینه  به واکنشهای دیگران دربرخورد با شرایط آنان ونیزبه عدم موفقیت آنان درسطحی که  دیگران  انتظار دارند بر می گردد.

یافته های کافمن وپاین دراین زمینه

1- افراد عقب مانده ذهنی به  طور معمول  بیشتر از  افراد  عادی  شکست را تجربه  می کنند و لذا انتظار   شکست های بعدی درآنان رشد می کند.

2- کودکان  عقب مانده  در موقعیت های جدید  حتی اگر پایین تراز توانایی ذهنی آنان باشد،دچارافسردگی   می شوند .

3- کودکان  عقب مانده ذهنی  پس  از یک  شکست مختصر،  تمایل  کمتری  نسبت  به  کودکان  عادی درافزایش فعالیت خویش دارند .

5- سازگاری شغلی

یافته های مطالعات انجام شده درزمینه سازگاری شغلی بشرح زیراست :

1- عقب ماندگان  آموزش پذیر  می توانند  انجام کارهای ساده ونیمه مهارتی رادرسطح بزرگسالی بیاموزند .

2-  وضعیت  استخدامی آنان  نشان  می دهد که حدود80% آنان به تدریج با مشاغلی ازنوع نیمه مهارتی و ساده سازگارمی شوند .

3- شکست  این گونه  افراد  در  مشاغل   ساده ،عمدتا“ بستگی به ویژگیهای شخصی  و روابط اجتماعی آنان دارد.

برای سازگاری شغلی این کودکان نیاز به برنامه آموزش حرفه ای می باشد که شامل  زمینه های زیر باشد :

آگاهیهای شغلی – راهنمائی حرفه ای –  تربیت حرفه ای – به کارگماری – سازگاری اجتماعی

ویژگیهای رشدی کودکان  عقب مانده ذهنی تربیت پذیر

تمام  این  کودکان  دارای   نوعی   ضایعه بیولوژیکی هستند که عقب ماندگی را سبب شده است که عمدتا“شامل اختلال درسوخت وساز، وجودآسیب مغزی یا ناهنجاری های ژنتیکی می باشد .

برخی خصوصیات بارز آنان

1- وضعیت جسمانی وتوانایی های حرکتی

به  علت  ضایعه  در سیستم  اعصاب  مرکزی ،اختلالاتی درهماهنگی عضلات بزرگ و ایفای مهارتهای  حرکتی مشاهده می شود  و معمولا“ حرکات  آنان  اغلب ناشیانه ،نا زیبا ، ناموزون  زمخت،سفت وشبیه راه رفتن آدم آهنی می باشد

2- فراگیری زبان

صدمات  مغزی می تواند  اثرات  مخربی بر کل  فرایند یادگیری  کودک   به  ویژه درفراگیری زبان وی بگذارد .

درصداندکی از این کودکان مبتلا به آفازیا  و بعبارتی  فقدان  زبان که در اثر ضایعه بخشی از کرتکس مغز است ، می باشند .

3- ویژگیهای شخصی و اجتماعی

علل بسیاری از مشکلات فوق ، محدودیتهای شناختی آنان  است . که  این محدودیت ها  موجب  مشکلاتی در توانایی های  زبانی می شود  و  احتمالا“  دارای رفتارهای تکراری ،  بدون  انعطاف و  تا اندازه ای انفعالی خواهد بود

علاوه  بر اینها ، تمابل  به بیش فعالی  و در شرایط فشارزابازگشت به رفتارهای پایین تر دوران کودکی وجود دارد .

عمده ترین  برنامه های آموزشی برای کودکان عقب مانده آموزش پذیر

1- مدارس یا کلاسهای ویژه

2- جریان  غالب  –  جا یدهی  دانش آموزان استثنایی در کلاسها ، مدارس و یا مراکزشغلی  و حرفه ای

اهداف برنامه های آموزشی دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر

1- آموزش مهارتهای اساسی

2- فراهم  سازی  زمینه  رشد عادات  مناسب درخصوص بهداشت فردی

3- تسهیل نمودن رشد روابط اجتماعی

4- ایجاد زمینه برای کسب تعادل هیجانی واحساس استقلال

5- تامین شرایط عضویت مناسب درخانه وجامعه

6- فراهم  سازی زمینه رشد و توسعه فعالیت های مربوط به اوقات فراغت

7- تامین صلاحیت شغلی ازطریق کارآموزی در حرفه های مناسب

8- ایجاد زمینه برای درک وشناخت مناسب مسائل جنسی

نحوه آموزش دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر

1- کسب تجارب موفقیت آمیز

2- فراهم کردن بازخورد

3- تقویت پاسخهای درست

4- تعیین  سطح  بهینه کودک  درانجام  امورقبل از شروع آموزش

5- اقدام نظامدار

6- لحاظ کردن حداقل تغییردرامورموردتدریس

7- فراهم  ساختن انتقال مثبت  یا آگاهی از یک موقعیت به موقعیت دیگر

8- تکرار تجارب برای بسط پرآموزی

9- تکرار  تجارب  یادگیری  مواد  به  گونه ای متناوب

10- در مراحل  ابتدایی  یادگیری ، تنها آموزش تداعی با  ثبات  یک  محرک  یا نشانه را با یک پاسخ یا نشانه دیگر.

11- تحریک علاقه

12- محدودیت درکمیت موادآموزشی

مشکلات خانواده کودکان معلول ذهنی

اطلاع ازخبرمعلولیت کودک برای  والدین  به  مثابه شوکی دردناک عمل می کند .برخی از این مشکلات عبارتنداز:

1- تصمیم گیری در خصوص اینکه آیا کودک را به موسسه ای حمایتی بسپارند یا خود از وی  نگهداری کنند.

2- تفکردراین زمینه که ممکن است کودک هرگزبه خودکفایی لازم نرسد.

توصیه هایی جهت پیشگیری ازمعلولیتهای ذهنی

1- مراجعه  به مراکز  مشاوره  خانواده   و  ژنتیک  قبل ازازدواج

2- ممانعت از بارداری زنان در سنین بسیارکم یا بالا

3- توجه  پزشک  ووالدین  به ناسازگاری های خونی وبه ویژه RH

4-استفاده از دارو در ماههای اول بارداری با نظرپزشک

5- پرهیز مادران  باردار از تماس  با  بیماران  مبتلا  به بیماریهای عفونی و ویروسی

6- و 000

 
طبقه بندی: کودکان دیر آموز و عقب مانده ذهنی،
[ پنجشنبه 27 اسفند 1388 ] [ 01:07 ب.ظ ] [ حمیدرضا شهرستانی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

خواهشمند است مطالب ،مقالات تحقیقات و ... خود را در خصوص روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی را در قالبword2003 به نشانیhsh.1357@yahoo.com ارسال تا با نام خود در وبلاگ قرار گیرد.
با تشكر
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

.قالب میهن بلاگ

download

قالب بلاگفا

قالب بلاگ اسکای

قالب پرشین بلاگ

اخلاق اسلامی

قالب وبلاگ